شناسایی گیاه
+ 0
تشخیص آفت
+ 0
پیشگیری و مبارزه
+ 0
آبیاری هوشمند
+ 0
🟢
مبارزه
هوشمند
🟢
شناسایی گیاه
تشخیص آفت
مبارزه
آبیاری
کمک خلبان

ENG